onderdeel van deKunstClub.nl


deKunstClub.nl

deKunstClub.nl is een kunstenaars­collectief, waarin diverse disci­plines zijn vertegen­woordigd. Wat hen bindt, is de wil om te vernieuwen en daarbij gebaande wegen zoveel mogelijk te vermijden. Zelf­standig­heid gaat gepaard aan nieuws­gierig­heid naar wat de andere deel­nemers doen. Interactie komt vanzelf tot stand.


Veel deelnemers hebben hun opleiding gevolgd in het buitenland en hebben een eigen culturele achtergrond. Dat ver­breedt het gezichtsveld van alle deelnemers.


Op dit moment ligt er een zekere nadruk op keramiek. Hierbij wordt breed geëxperi­menteerd, met klassieke en met moderne technieken.